Libro

Agents de la Guàrdia Urbana. Prova teòrica Temari i Test volum 2. Ayuntamiento de Barcelona

 • Ed. MAD
 • Ed. MAD
 • ()
 • 546 páginas;
 • ISBN-13: 9788414277652
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Agents de la Guàrdia Urbana. Prova teòrica Temari i Test volum 2. Ayuntamiento de Barcelona
Resumen:

Manual per a la preparació de la prova teòrica per a l'accés a places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de Barcelona (DOGC núm. 9051 de 29 de novembre de 2023).

Així, incloem en aquest llibre els temes 9 a 17 que componen el programa ocial d'aquesta prova, juntament amb 9 bateries de preguntes de tipus test referits a cadascun d'ells.

Índice:
 • Tema 9. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. Llei dEnjudiciament Criminal. Llibre II. Del sumari. Títol III de la Policia Judicial. Títol VI Capítol II. De la detenció. Capítol IV. de lexercici de defensa, assistència dadvocat i tractament dels detinguts i presos. Títol VIII Capítol I de lentrada i registre en lloc tancat. Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d«habeas corpus»

 • Tema 10. LOrdenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a lespai públic de Barcelona

 • Tema 11. LOrdenança sobre lús de les vies i lespai públic de Barcelona

 • Tema 12. LOrdenança de circulació de vianants i de vehicles

 • Tema 13. LOrdenança de protecció, tinença i venta danimal

 • Tema 14. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel que saprova el text refós de la Llei de lEstatut bàsic de lempleat públic. Títol III. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. Títol IV Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Títol VI Situacions administratives. Títol VII Règim disciplinari

 • Tema 15. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Llibre II. Títol III de les lesions. Títol VI delictes contra la llibertat. Títol VII de les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Títol VIII Delictes contra lallibertat i indemnitat sexuals. Títol XVI Capítol III delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Capítol IV Delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. Títol XVII Capítol III delictes contra la salut pública. Capítol IV delictes contra la seguretat vial. Títol XIX Capítol IV de la infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Títol XX Capítol II de lomissió del deure dimpedir delicte o promoure la seva persecució. Títol XXI Capítol V Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. La violència de Gènere i els delictes dodi a lordenament jurídic

 • Tema 16. Ètica i deontologia professional. Decret 222/2013, de 3 de setembre, del Reglament dorganització i funcionament del Comitè dÈtica de la Policia de Catalunya. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual saprova el Codi dètica de la Policia de Catalunya. La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, Estrasburg 12 de desembre de 2007

 • Tema 17. Pla digualtat doportunitats entre dones i homes de lAjuntament de Barcelona vigent i Llei 19/2020, del 30 de desembre, digualtat de tracte i no-discriminació

  TEST

  Test n.º 9. ( 20 preguntes )

  Test n.º10. ( 20 preguntes )

  Test n.º 11. ( 20 preguntes )

  Test n.º12. ( 20 preguntes )

  Test n.º 13. ( 20 preguntes )

  Test n.º 14. ( 20 preguntes )

  Test n.º15. ( 20 preguntes )

  Test n.º 16. ( 20 preguntes )

  Test n.º 17. ( 30 preguntes )


Oposiciones relacionadas

 • Agente de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona
  Organismo: Ajuntament de Barcelona
  Plazas Totales: 241
  Grupo: C2
 • Este libro pertenece a la colección:

  Política de privacidad
  Copyright © Agapea Factory S.A 2024