Libro

Agents de la Guàrdia Urbana. Prova teòrica Temari i Test volum 1. Ayuntamiento de Barcelona

 • Ed. MAD
 • Ed. MAD
 • ()
 • 434 páginas;
 • ISBN-13: 9788414277645
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Agents de la Guàrdia Urbana. Prova teòrica Temari i Test volum 1. Ayuntamiento de Barcelona
Resumen:

Manual per a la preparació de la prova teòrica per a l'accés a places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de Barcelona (DOGC núm. 9051 de 29 de novembre de 2023).

Així, incloem en aquest llibre els temes 1 a 8 que componen el programa ocial d'aquesta prova, juntament amb 8 bateries de preguntes de tipus test referits a cadascun d'ells.

Índice:
 • Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Títol I Drets i deures fonamentals. Títol VIII Organització territorial de lEstat: Capítol I: Principis generals; Capítol II: lAdministració Local

 • Tema 2. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de lEstatut dAutonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i principis rectors; Capítol I Drets i deures de làmbit civil i social. Capítol II drets en làmbit polític i de lAdministració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II: De les Institucions. Capítol VI El Govern local

 • Tema 3. Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les Bases del Règim Local. Títol II El Municipi. Títol V Disposicions comuns a les entitats locals. Títol VII Personal al servei de les entitats locals

 • Tema 4. Llei 22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona. Títol I Organització del Govern Municipal. Títol II Els districtes. Títol V Organització municipal executiva. Títol VI Competències municipals; Capítol VII Mobilitat; Capítol XVI: Seguretat ciutadana. Llei 1/2006, de 13 de març, pel que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona. Títol I Disposicions generals. Títol II Capítol V. Mobilitat. Capítol VI. Seguretat ciutadana

 • Tema 5. Coneixement de la ciutat de Barcelona. Visió global de la ciutat: Barris, cultura, festes, tradicions, equipaments, carrers i punts dinterès

 • Tema 6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió Europea, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tipus de dret de la Unió Europea: Dret primari i dret derivat

 • Tema 7. Llei 39/2015, d1 doctubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 • Tema 8. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat: Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, Llei 4/2003, de 7 dabril, dordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Capítol I. Disposicions generals. Capítol II: Documentació i identificació personal. Capítol III Secció 1. Potestats generals de policia de seguretat. Secció 2. Manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions

  TEST

  Test n.º 1. ( 25 preguntes )

  Test n.º 2. ( 20 preguntes )

  Test n.º 3. ( 20 preguntes )

  Test n.º 4. ( 40 preguntes )

  Test n.º 5. ( 20 preguntes )

  Test n.º6. ( 25 preguntes )

  Test n.º7. ( 20 preguntes )

  Test n.º 8. ( 20 preguntes )


Oposiciones relacionadas

 • Agente de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona
  Organismo: Ajuntament de Barcelona
  Plazas Totales: 241
  Grupo: C2
 • Este libro pertenece a la colección:

  Política de privacidad
  Copyright © Agapea Factory S.A 2024