Libro

Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

 • Ed. Adams
 • Ed. Adams
 • ()
 • 764 páginas;
 • ISBN-13: 9788413276830
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya
Resumen:

Edició actualitzada disponible en els pròxims dies
Índice:
 • Tema 18. L’Administració local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L’organització comarcal de Catalunya.
 • Tema 19. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Règims especials provincials. La provincia al règim local català. La vegueria.
 • Tema 20. El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. Règims municipals especials.
 • Tema 21. El municipi: elements. El terme municipal. La població. L’empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela.
 • Tema 22. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La Comarca. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.
 • Tema 23. Procediment administratiu local. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.
 • Tema 24. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Sessions. Debat i votació al Ple. Actes i certificacions d’acords. Impugnació d’actes i acords. Règim jurídic.
 • Tema 25. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació. Les llicències. Potestat sancionadora.
 • Tema 26. La funció pública local i la seva organització. L’oferta pública d’ocupació. Sistemes de selecció.
 • Tema 27. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisicions i pèrdua. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat Social.
 • Tema 28. Els béns de les entitats locals.
 • Tema 29. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. El pressupostos locals. La despesa pública local.
 • Tema 30. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.
 • Tema 31. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.
 • Tema 32. La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització. La gestió economicofinancera dels municipis de gran població.
  SISTEMES D’INFORMACIÓ
 • Tema 33. Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com a mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació. Atenció al públic. Acollida i informació a l’administrat. Els serveis d’informació administrativa. Administració Electrònica.
 • Tema 34. El tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organizació dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
 • Tema 35. L’automatització d’oficines. Concepte i aplicacions. Sistemes físics i lògics. Arxiu i agenda electrònica. El concepte d’informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu.
 • Tema 36. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades i telemàtica.
  MATÈRIES TRANSVERSALS
 • Tema 37. La Unió Europea i el Dret Comunitari. Les fonts del dret comunitari. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Consell Europeu. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. Altres institucions de la Unió Europea.
 • Tema 38. La protecció de dades de caràcter personal. Llei Orgànica 32018, de 5 de desembre. L’autoritat Catalana de Protecció de Dades. Reglament (UE) 2016679, de 27 d’abril.
 • Tema 39. Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El Bon Govern. Mecanismes de control.
 • Tema 40. Llei 172015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 52008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitats. Breu referència a la normativa estatal.

Este libro pertenece a la colección:

Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya - Ed. Adams
Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya - Ed. Adams
Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2022