Libro

Temari 1 Bombers Generalitat de Catalunya

 • Ed. Adams
 • Ed. Adams
 • ()
 • 600 páginas;
 • ISBN-13: 9788411160537
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Temari 1 Bombers Generalitat de Catalunya
Resumen:

Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre Temari I per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es desenvolupen les matèries de legislació, física, naturalesa del foc, mètodes i agents extintors, mecànica, química, risc químic i hidràulica que s’exigeixen en els temes 1 a 12 del programa oficial publicat mitjançant convocatòria de la Generalitat (DOGC núm. 8500 de 13/09/2021).
En definitiva, aquest volum resulta l’eina més eficaç per a l’opositor interessat en accedir a aquest sector de la funció pública de la Generalitat, juntament amb les nostres edicions del Temari II, dels volums de Qüestionaris de bombers, Qüestionaris psicotècnics, Preparació de proves de personalitat i entrevista i Català per a opositors.
Índice:
 • Tema 1. Legislació
  La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
 • Tema 2. Legislació
  El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.
 • Tema 3. Legislació
  Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Principis de l’acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: Equips de protecció individual. Tipus d’EPI. Aspectes a considerar. Categories d’EPIS. Marcat reglamentari (CE) i marcat específic. Informació rellevant.

  TEMARI ESPECÍFIC

 • Tema 4. Legislació
  Llei 51994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 41997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
 • Tema 5. Legislació
  El Decret 2762016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 2432007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
 • Tema 6. Física
  Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Velocitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d’una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.
 • Tema 7. Naturalesa del foc
  Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Combustions estequiomètriques i límits d’inflamabilitat i d’explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.
 • Tema 8. Mètodes i agents extintors
  Mètodes de l’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.
 • Tema 9. Mecànica
  Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.
 • Tema 10. Química
  Estats de la matèria i canvis d’estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnituds màssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxidació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.
 • Tema 11. Risc químic
  Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE. Classificació, etiquetat i envasat de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.
 • Tema 12. Hidràulica
  Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidrostàtica. Equació fonamental de la hidrostàtica. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent. Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d’ariet i efecte Venturi.

Oposiciones relacionadas

 • Bombero de la Generalitat de Catalunya
  Organismo: Generalitat de Catalunya
  Plazas Totales: 300
  Grupo: C2
  Plazo solicitud hasta: 29 de abril de 2022
 • Este libro pertenece a la colección:

  Bomber de la Generalitat de Catalunya - Ed. Adams
  Bomber de la Generalitat de Catalunya - Ed. Adams
  Política de privacidad
  Copyright © Agapea Factory S.A 2022