Libro

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. II.

 • EDITORIAL CEP
 • AA.VV
 • ()
 • 328 páginas;
 • ISBN-13: 9788468131474
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. II.
Resumen:

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;

Índice:
 • Tema 22
  LA FORÇA COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE FORÇA. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT EN EL MARC ESCOLAR.

 • Tema 23
  EL SIS
 • Tema MUSCULAR. ESTRUCTURA I FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA

 • Tema 24
  LA VELOCITAT COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE VELOCITAT. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESPLEGAMENT EN EL MARC ESCOLAR

 • Tema 25
  EL SIS
 • Tema NERVIÓS. ORGANITZACIÓ DEL SIS
 • Tema NERVIÓS. NIVELLS DE FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA

 • Tema 26
  LA FLEXIBILITAT COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE FLEXIBILITAT. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER A LA SEVA APLICACIÓ EN EL MARC ESCOLAR

 • Tema 27
  EL SIS
 • Tema OSSI-ARTICULAR. ESTRUCTURA I FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA

 • Tema 28
  L'AGILITAT COM A CAPACITAT RESULTANT. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT EN EL MARC ESCOLAR. ASPECTES FISIOLÒGICS IMPLICATS

 • Tema 29
  LES QUALITATS MOTRIUS: CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ. LA COORDINACIÓ I L'EQUILIBRI COM A ASPECTES QUALITATIUS DEL MOVIMENT. MÈTODES I SISTEMES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT. EVOLUCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTOR DELS ALUMNES I LES ALUMNES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • Tema 30
  LES HABILITATS BÀSIQUES. CONCEPTE, CLASSIFICACIÓ I ANÀLISI. EVOLUCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTOR DELS ALUMNES I LES ALUMNES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. FUNCIÓ EN EL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ FÍSICA PER A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • Tema 31
  LA RESPIRACIÓ COM A CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. BASES PSICOFISIOLÒGIQUES. MECÀNICA DE LA RESPIRACIÓ I FASES O TIPUS DE LA MATEIXA. INFLUÈNCIA DELS RITMES RESPIRATORIS EN L'ACTIVITAT FÍSICA. DISSENY D'ACTIVITATS I UBICACIÓ DE LES MATEIXES PER AL SEU TRACTAMENT EN EL CONTEXT ESCOLAR

 • Tema 32
  LA RELAXACIÓ COM A CONTINGUT ESPECÍFIC EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. ANÀLISI DE TÈCNIQUES. ASPECTES PSICOFISIOLÒGICS IMPLICATS, VALOR EDUCATIU DE LES MATEIXES I DIRECTRIUS PER AL SEU TRACTAMENT EN EL MARC ESCOLAR

  EMA 33
  L'ESPORT COM A FENOMEN SOCIAL I CULTURAL. CONCEPTE I TRACTAMENT PEDAGÒGIC: CARACTERÍSTIQUES PER CONVERTIR-SE EN FET EDUCATIU

 • Tema 34
  L'APRENENTATGE ESPORTIU EN EL MARC ESCOLAR. CARACTERÍSTIQUES. MODELS D'ENSENYAMENT: FASES EN EL SEU ENSENYAMENT I APRENENTATGE

 • Tema 35
  ELS ESPORTS INDIVIDUALS. ASPECTES TÈCNICS, TÀCTICS I REGLAMENTARIS. EXEMPLIFICACIONS SOBRE ALGUNS ESPORTS

 • Tema 36
  ELS ESPORTS INDIVIDUALS COM A CONTINGUT D'ENSENYAMENT EN EL CURRÍCULUM DE L'ÀREA. INTENCIONS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE, POSSIBLES ADAPTACIONS I ORIENTACIONS PER AL SEU TRACTAMENT DIDÀCTIC

 • Tema 37
  ELS ESPORTS D'ADVERSARI. ASPECTES TÈCNICS, TÀCTICS I REGLAMENTARIS. EXEMPLIFICACIONS SOBRE ALGUNS ESPORTS

 • Tema 38
  ELS ESPORTS D'ADVERSARI COM A CONTINGUT D'ENSENYAMENT EN EL CURRÍCULUM DE L'ÀREA. INTENCIONS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE, POSSIBLES ADAPTACIONS I ORIENTACIONS PER AL SEU TRACTAMENT DIDÀCTIC

 • Tema 39
  ELS ESPORTS COL?LECTIUS. ASPECTES TÈCNICS, TÀCTICS I REGLAMENTARIS. EXEMPLIFICACIONS SOBRE ALGUNS ESPORTS

 • Tema 40
  ELS ESPORTS COL?LECTIUS COM A CONTINGUT D'ENSENYAMENT EN EL CURRÍCULUM DE L'ÀREA. INTENCIONS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE, POSSIBLES ADAPTACIONS I ORIENTACIONS PER AL SEU TRACTAMENT DIDÀCTIC

 • Tema 41
  RECREACIÓ I TEMPS LLIURE: CONCEPTE I EVOLUCIÓ. ELS JOCS ESPORTIU-RECREATIUS: ASPECTES EDUCATIUS DELS MATEIXOS I LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL CURRÍCULUM DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

 • Tema 42
  ELS JOCS I ESPORTS TRADICIONALS I POPULARS: CONCEPTES I CLASSIFICACIONS. VALOR CULTURAL I EDUCATIU DELS MATEIXOS

 • Tema 43
  EL JOC: TEORIES I CARACTERÍSTIQUES DEL MATEIX. EL JOC COM A ACTIVITAT FÍSICA ORGANITZADA. ESTRATÈGIES DEL JOC. EL JOC COM A CONTINGUT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I COM A RECURS DIDÀCTIC. ELS JOCS MODIFICATS.

 • Tema 44
  EL COS I EL MOVIMENT COM A ELEMENTS D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ. ELEMENTS FONAMENTALS DE L'EXPRESSIÓ: L'ÚS TÈCNIC I SIGNIFICAT DE LA INTENSITAT, TEMPS I ESPAI DELS MOVIMENTS. TRETS CARACTERÍSTICS DE LES MANIFESTACIONS EXPRESSIVES CORPORALS I EL SEU VALOR EDUCATIU

Este libro pertenece a la colección:

Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2019