Libro

Temari 2 Bombers Generalitat de Catalunya

 • Ed. Adams
 • Ed. Adams
 • ()
 • 536 páginas;
 • ISBN-13: 9788411160544
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Temari 2 Bombers Generalitat de Catalunya
Resumen:

Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre Temari II per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es desenvolupen les matèries específiques relacionades amb mecànica de vehicles, prevenció i protecció contra incendis, atenció sanitària, construcció, electricitat..., que s’exigeixen en els temes 13 a 24 del programa oficial publicat mitjançant convocatòria de la Generalitat (DOGC núm. 8500 de 13/09/2021).
En definitiva, aquest volum resulta l’eina més eficaç per a l’opositor interessat en accedir a aquest sector de la funció pública de la Generalitat, juntament amb les nostres edicions del Temari I, dels volums de Qüestionaris de bombers, Qüestionaris psicotècnics, Preparació de proves de personalitat i entrevista i Català per a opositors.
Índice:
 • Tema 13. Mecànica vehicles
  Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de seguretat en els vehicles. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.
 • Tema 14. Prevenció i protecció contra incendis
  Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació.
 • Tema 15. Atenció sanitària
  Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
 • Tema 16. Construcció
  Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.
 • Tema 17. Construcció
  Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (Forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

 • Tema 18. Electricitat
  Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent contínua i alterna. Corrent trifàsica. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l’electricitat sobre l’organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma de la corrent. Electricitat estàtica.
 • Tema 19. Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució
  Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d’instal·lació. Quadres de comandament. Dispositius de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Escomeses. Instal·lacions d’enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques. Estacions de transformació. Xarxa elèctrica d’alta tensió.
 • Tema 20. Instal·lacions de gas i xarxes de distribució
  Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos. Escomeses. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitzacions de distribució segons pressió màxima d’operació. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.
 • Tema 21. Cartografia
  Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.
 • Tema 22. Geografia física
  Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.
 • Tema 23. Coneixement del territori català
  Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
 • Tema 24. Meteorologia
  Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.

Oposiciones relacionadas

 • Bombero de la Generalitat de Catalunya
  Organismo: Generalitat de Catalunya
  Plazas Totales: 300
  Grupo: C2
  Plazo solicitud hasta: 29 de abril de 2022
 • Este libro pertenece a la colección:

  Bomber de la Generalitat de Catalunya - Ed. Adams
  Bomber de la Generalitat de Catalunya - Ed. Adams
  Política de privacidad
  Copyright © Agapea Factory S.A 2022