Libro

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Programació Didàctica des d'Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica.

  • EDITORIAL CEP
  • María Gabriela López García
  • ()
  • 240 páginas;
  • ISBN-13: 9788468143484
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Programació Didàctica des d'Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica.
Resumen:

El present volum, forma part de la col?lecció de publicacions per a les oposicions del Cos de Professors de Secundària de l'especialitat de Psicologia i Pedagogia

En la seva elaboració s'ha cuidat especialment la capacitació didàctica de l'aspirant, prioritat regulada en la normativa d'accés a la funció pública, ja que la segona fase de l'examen consisteix en la presentació i defensa d'una Programació Didàctica

Editorial CEP, presenta una obra que inclou a més de la PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA, una primera part en què s'exposen els passos que s'han de seguir per a una correcta elaboració, en aquest cas, d'un pla de treball des dels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica.

Finalment, esmentar que els autors d'aquestes publicacions són professionals de reconegut prestigi en el món docent, la qual cosa és una garantia per a l'opositor que en aquests textos trobarà continguts totalment actualitzats i útils per a les pròximes convocatòries.;

Indice:
QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE EN ELABORAR UNA PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA

A. Fonamentació
a. Línies de desenvolupament
b. Base Normativa
c. Pla d'Actuació per al canvi i la millora educativa
d. Pla especialitzat
e. Pla flexible
f. Pla consensuat
B. Intervencions
C. Funcions de l'Equip d'orientació educativa i psicopedagògica
- Assessorament a centres
- La intervenció amb l'alumnat
B.1- Avaluació
B.2- Prevenció
B.3- Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
- La intervenció amb les famílies
- La intervenció en el sector
D.1- Coordinació
D.2- Intervenció Psicopedagògica
D. El funcionament intern de l'EOEP
E. Avaluació

1. INTRODUCCIÓ

2.JUSTIFICACIÓ
2.1. Antecedents legals de l'Orientació. El model del Ministeri d'Educació i Ciència
A) El llibre blanc
B) El document "Orientació educativa i intervenció psicopedagògica"
2.2. L'Orientació educativa amb l'aprovació de la LOE (Llei orgànica 2/2006, de 3 de Maig)
2.3. L'Orientació sectorial: els equips d'orientació educativa i pasicopedagògica
2.4. Objectius de l'acció orientadora

3. CONTEXTUALITZACIÓ
3.1. Dades generals del sector
A) Àmbit d'intervenció
B) Característiques més significatives del sector
3.2. Dades bàsiques de l'equip
A) Funcions dels professionals
B) Nivells de coordinació amb altres equips
3.3. Línies generals i criteris comuns d'actuació de l'Equip

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA I
PSICOPEDAGÒGICA
4.1. Justificació
4.2. Intervenció de l'Equip en relació amb el Sector
4.2.1. Objectius
4.2.2. Àmbit d'actuacions del sector
4.2.2.1. Actuacions de coordinació amb les institucions i serveis educatius del sector
A) Coordinació amb la Inspecció educativa i la Unitat de Programes Educatius
B) Coordinació amb l'Equip d'Atenció primerenca
C) Coordinació amb els Departaments d'orientació dels Instituts d'Educació
secundària
D) Coordinació amb el Centre de Suport al Professorat (CAP)
E) Coordinació amb altres Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica
F) Coordinació amb Equips d'Orientació específics
4.3. Intervenció de l'Equip en relació amb els Centres
4.3.1. Objectius
4.3.2. Característiques i freqüència d'intervenció als centres educatius
4.3.2.1. Centres d'actuació no preferent
A) Objectius
B) Procediment de treball
C) Relació de centres i professorat
4.3.2.2. Centres d'atenció preferent
A) Característiques dels centres
B) Objectius
C) Marc de negociació
D) Document marc del Pla d'actuació al centre
E) Distribució de temps i tasques
4.3.2.3. Centres d'actuació intensiva
A) Característiques dels centres
B) Objectius
C) Document de compromís
4.3.3. Àmbit d'actuacions als centres
4.3.3.1. Desenvolupament d'actuacions en la col?laboració i millora del centre a través
de la participació en diferents estructures i revisió de documents (PEC / PC)
A) Justificació
B) Objectius
C) Actuacions i òrgans implicats
D) Principis, tècniques, instruments i indicadors d'avaluació
E) Responsables i temporalització
4.3.3.2. Desenvolupament d'actuacions en el suport i millora de plans d'acció tutorial
A) Justificació
B) Responsables i Objectius
C) Pautes d'assessorament amb els tutors respecte a les famílies
D) Procediments d'actuació amb l'Equip educatiu
E) Criteris i indicadors d'avaluació
F) Temporalització
4.3.3.3. Desenvolupament d'actuacions en l'impuls a les mesures de cooperació família-
escola (desenvolupament de PAT i PGA)
A) Justificació
B) Objectius
C) Actuacions
D) Avaluació
4.3.3.4. Desenvolupament d'actuacions en el suport a la millora dels processos d'ensenyament
i aprenentatge a l'aula
A) Justificació
B) Objectius
C) Actuacions
D) Responsables i temporalització
E) Seguiment i avaluació
4.3.3.5. Desenvolupament d'actuacions en la millora del Pla d'atenció a la diversitat
A) Justificació
B) Objectius
C) Actuacions encaminades a promoure el desenvolupament de les mesures
ordinàries d'atenció a la diversitat
D) Actuacions per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials
E) Actuacions amb alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associades
a altes capacitats intel?lectuals
F) Actuacions de millora de l'atenció de l'alumnat de compensació educativa
G) La revisió i avaluació de l'atenció a la diversitat
H) Responsables i temporalització
4.4. El treball intern de l'Equip
4.4.1. Objectius
4.4.2. Línies i prioritats
4.4.2.1. Prioritats en el desenvolupament del suport especialitzat als Centres
4.4.2.2. Prioritats en el desenvolupament de les funcions del Sector
4.4.3. Assignació de tasques i responsabilitats
4.4.4. Estructura de coordinació
4.4.4.1. Treball en gran grup
4.4.4.2. Treball en petit grup
4.4.4.3. Treball individual
4.4.4.4. Temporalització
4.4.4.5. Criteris d'avaluació

5. DADES DE L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

6. AVALUACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ
6.1. Criteris i indicadors d'avaluació referits al procés d'elaboració
6.2. Criteris i indicadors referits al contingut
6.3. Temporalització

7. PRESENTACIÓ DE PROGRAMACIONS D'AULA (Unitats d'Actuació)
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 1: PROGRAMA DE COORDINACIÓ AMB ELS
EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMERENCA
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 2: PROGRAMA DE COORDINACIÓ AMB ELS
DEPARTAMENTS D'ORIENTACIÓ. CANVI D'ETAPA DELS ALUMNES DE 6è DE
PRIMÀRIA
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 3: PREVENCIÓ DE L'ABSENTISME ESCOLAR
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 4: PLA BASE D'ACCIÓ TUTORIAL PER A PRIMÀRIA
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 5: DISSENY DEL PROGRAMA PER CONCRETAR
RECURSOS DIDÀCTICS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ESCOLES DE
PARES
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 6: MILLORA DE L'ENSENYAMENT: PROMOCIÓ DE
LA COMPRENSIÓ LECTORA
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 7: PROPOSTA PER MATERIALITZAR L'EDUCACIÓ
EN VALORS
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 8: INTERNETA L'AULA
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 9: L'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 10: ELABORACIÓ D'UN DOCUMENT DE CENTRE
ON QUEDIN RECOLLIDES LES MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 11: PAUTES METODOLÒGIQUES PER PROMOURE
EL DESENVOLUPAMENT DE LA PSICOMOTRICITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 12: MESURES ORGANITZATIVES I METODOLÒGIQUES
PER A L'AULA DE TGD (Trastorns Generalitzats del Desenvolupament)
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 13: CRITERIS I PROCEDIMENTS PER A L'ELABORACIÓ
D'ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL (ACI)
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 14: RECURSOS D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB
NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU ASSOCIADES A ALTA CAPACITAT
INTEL?LECTUAL
UNITAT D'ACTUACIÓ núm. 15: PROCÉS D'ACOLLIDA DE L'ALUMNAT ESTRANGER

8. ANNEXOS

Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2020